Partneriaeth Dysgu Proffesiynol Yr Athrofa

Yr Athrofa Professional Learning Partnership

SWWCTE Logo

Gwybodaeth i Ymgeiswyr

Dod yn fyfyriwr/fyfyrwraig/hyfforddai

Os ydych chi'n dymuno dod yn athro ac eisiau manteisio ar yr hyfforddiant gorau posib yng Nghymru, yna buasem ni wrth ein bod yn clywed gennych chi. Rydym yn ymfalchïo yn ein llwyddiant ac yn ein profiad sy'n ymestyn dros ganrifoedd.

Ein rhaglenni:

Rydym yn cynnig tair rhaglen astudio.

  1. Rhaglen israddedig sy'n arwain at BA mewn Addysg gyda Statws Athro Cymwysedig. Rhaglen tair blynedd yw hon. Am fwy o fanylion gweler http://www.uwtsd.ac.uk/cy/ba-addysg-gynradd-gyda-sac/

  2. Rhaglen Ôl-raddedig sy'n arwain at Dystysgrif Addysg i Raddedigion gyda Statws Athro Cymwysedig, Cynradd. Rhaglen un flwyddyn yw hon. Am fwy o fanylion gweler http://www.uwtsd.ac.uk/cy/tar/

  3. Rhaglen Ôl-raddedig sy'n arwain at Dystysgrif Addysg  Raddedigion gyda Statws Athro Cymwysedig, Uwchradd. Rhaglen un flwyddyn yw hon http://www.uwtsd.ac.uk/cy/graddau-olraddedig/tar-uwchradd-gyda-sac/

Am fwy o fanylion gweler ein prif wefan: http://www.uwtsd.ac.uk/cy/dysgu/

Er mwyn cyflwyno cais, ewch i wefan UCAS: www.ucas.com

Newyddion am y Cymwysterau Hanfodol. O fis Medi 2018 mae'r cymwysterau isod bellach yn hanfodol:

TAR Cynradd a BA Addysg gyda SAC

TGAU Saesneg (Iaith neu Llenyddiaeth) – gradd B neu uwch

TGAU Mathemateg – gradd B neu uwch

TGAU Gwyddonaieth – gradd C neu uwch

TAR Cynradd cyfrwng Cymraeg  - fel uchod ond hefyd

TGAU Cymraeg (iaith gyntaf) – gradd B neu uwch

TAR Uwchradd

TGAU Saesneg (Iaith neu Llenyddiaeth) – gradd B neu uwch

TGAU Mathemateg – gradd B neu uwch

Mae'n bosibl yr ystyrir hefyd gymwysterau y mae'r Brifysgol yn eu cydnabod fel rhai cyfwerth â'r rhai a nodir uchod

Cyfweliadau:

Wedi derbyn ceisiadau gan UCAS, byddwn yn cynnig cyfweliad ar sail cryfder y ceisiadau hynny i ddarpar hyfforddeion.

Mae'r rhain yn digwydd drwy gydol y flwyddyn ar ddyddiau penodol.

Gofynnir i'r ymgeiswyr gyrraedd yn y bore pan fyddant yn cael eu croesawu gan Gyfarwyddwr ac Arweinwyr y Rhaglen. Yna, mae gofyn iddynt sefyll profion rhifedd a llythrennedd (gweler isod). Yn dilyn hyn, mae cyfweliad unigol a/neu grŵp gan y tiwtor pwnc. Ar gyfer rhai pynciau, bydd yr ymgeiswyr wedi derbyn gwahoddiad i baratoi cyflwyniad byr ymlaen llaw, neu, lle bo hynny'n briodol, ddod â phortffolio gwaith gyda nhw.

Profion Sampl Llythrennedd a Rhifedd

Er mwyn paratoi ar gyfer profion cyfweliad mewn llythrennedd a rhifedd, dylai'r ymgeiswyr weithio  eu ffordd drwy'r papurau sampl a ddarperir. Yn ogystal, y mae profion sgiliau llythrennedd a rhifedd cyfoes  Lloegr, sydd ar wefan yr Adran ar gyfer Addysg yno,  yn adnodd defnyddiol oherwydd mae cynnwys  y profion yn debyg. Bydd pob prawf yn parhau am 30 munud. Ddiwrnod y cyfweliad, fe fydd gofyn iddynt sefyll y profion  yn electronig  heb ddefnyddio cyfrifiannell. Gellir defnyddio papur a phensil ar gyfer datrysiadau a nodiadau.

Am fwy o fanylion, gan gynnwys manylion parthed llety, ffioedd, campysau ayb gweler: http://www.uwtsd.ac.uk/cy/dysgu/