Partneriaeth Dysgu Proffesiynol Yr Athrofa

Yr Athrofa Professional Learning Partnership

09 Hydref 2014 05:06yp

Dod ag addysg i blant y blynyddoedd cynnar yn fyw drwy gerddoriaeth: Cyhoeddi adnodd creadigol i'r cylchoedd meithrin yng Nghymru

"

Mae Canolfan Peniarthwedi bod yn cydweithio gyda Mudiad Meithrin yn ystod y misoedd diwethaf er mwyn datblygu adnodd penodol ar gyfer y cylchoedd meithrin ac ymarferwyr blynyddoedd cynnar.

Mae Cam Cyntaf; Cerddoriaeth yn y Cyfnod Sylfaen yn becyn cerddorol arbennig sy’n cynnwys CD o ganeuon hwyliog, llyfr caneuon, a chardiau gweithgareddau sy’n cynnig syniadau creadigol newydd ac unigryw sy’n hybu llythrennedd a rhifedd mewn modd creadigol.

Mae ymchwil yn dangos fod cerddoriaeth yn gallu chwarae rôl allweddol yn natblygiad plant ifanc. Dywedir fod p?er unigryw mewn cerddoriaeth i alluogi plant i feithrin sgiliau cyfathrebu, datblygu creadigrwydd a hunan-fynegiant sy’n ei wneud yn gatalydd delfrydol ar gyfer byd addysg a datblygiad plentyndod.

Dywedodd Carys Richards, aelod o dim awduro Cam Cyntaf, ac Uwch Ddarlithydd o fewn Cyfadran Addysg a Hyfforddiant Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant; ”Mae plentyn yn dysgu drwy brofiad uniongyrchol. Mae datblygiad gwybyddol yn dibynnu ar brocio’r synhwyrau wrth sicrhau profiadau corfforol a chlywedol er enghraifft, fel a argymhellir o fewn y pecyn, ac yna mae’r plentyn yn creu atgofion, ac yn adeiladu llwybrau cryfach yn yr ymennydd wrth ail-adrodd profiad pleserus”.

Dywedodd Mr Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, “Cafodd yr adnodd Cam Cyntaf gwreiddiol ei gyhoeddi gan y Ganolfan nol yn 2012 ar gyfer y sector cynradd yn benodol, ond ar ôl cynnal trafodaethau gyda Cam wrth Gam o Fudiad Meithrin, a deall bod prinder adnoddau addysgol creadigol gwreiddiol ar gyfer yr oed meithrin, penderfynwyd addasu’r pecyn gwreiddiol ar gyfer anghenion penodol y cylchoedd meithrin er mwyn diwallu’r galw hwnnw am adnoddau creadigol”.

Daw’r datblygiad penodol hwn ond rhai wythnosau wedi i’r Gweinidog Addysg, Huw Lewis, gyhoeddi ymgynghoriad cyhoeddus ar gynllun i ddatblygu gweithlu medrus a chymwys er mwyn gwella safon addysg yn y blynyddoedd cynnar, a fydd hefyd yn gymorth i godi statws gofalwyr a staff mewn meithrinfeydd.

Dywedodd Harri Jones, Cyfarwyddwr Cam wrth Gam, “Mae Cam wrth Gam yn hyfforddi 200 o ymarferwyr blynyddoedd cynnar yn flynyddol i Ddiploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant mewn cylchoedd meithrin a dosbarthiadau Cyfnod Sylfaen ysgolion ar hyd a lled Cymru. Wrth eu hyfforddi mae’n bwysig ein bod yn atgyfnerthu’r cymhwyster gydag adnoddau pwrpasol i’n myfyrwyr i’w cynorthwyo i fod yr ymarferwyr gorau posib. Mae’r adnodd yma gan Ganolfan Peniarth yn enghraifft wych o bartneriaeth yn gweithio ar ei orau, gan fod y myfyrwyr nid yn unig wedi cael adnodd gwerth chweil ond hefyd hyfforddiant gan Peniarth ar sut i’w ddefnyddio i’w llawn botensial.”

Gellir cael mwy o fanylion am yr adnodd Cam Cyntaf ar wefan Canolfan Peniarth, lle mae modd gweld clipiau fideo arfer dda.

"

Ewch i'r Erthygl Newyddion Canolfan Peniarth

09 Hydref 2014 04:44yp

Tiwtoriaid iaith Gymraeg yn eisiau!

"

Mae Canolfan Peniarth yn chwilio am diwtoriaid profiadol sy’n gallu darparu sesiynau hyfforddiant iaith Gymraeg ar bob lefel ac i amrediad o gynulleidfaoedd.Gallai’r sesiynau hyn fod yn gyrsiau i ddechreuwyr yn y gweithle neu’n gyrsiau lefel uwch ar raglenni israddedig y brifysgol.Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig ac uchel eu cymhelliant sy’n dymuno cyfrannu’n achlysurol at waith cyffrous y Ganolfan. Mae profiad blaenorol yn hanfodol.Os oes diddordeb gennych, cysylltwch â ni ar ebost: ymholiadau@canolfanpeniarth.org

"

Ewch i'r Erthygl Newyddion Canolfan Peniarth

08 Hydref 2014 03:43yp

Hyfforddiant Iaith i ysgolion cynradd fel rhan o raglenni Datblygiad Proffesiynol Parhaus

"

Fel rhan o arlwy gwasnaethau hyfforddiant iaith mewn addysg Canolfan Peniarth, mae'r tim hyfforddiant iaithwedi bod yn cynnal cwrs Datblygiad Proffeisynol Parhaus (DPP) ar gyfer aelodauiNUT Cymru yn ysgolion cynradd Bigyn a Hanner Ffordd, Llanelli yn ddiweddar.

Mae'r ysgolion cynradd hyn yn ysgolion lle mae'r Gymraeg yn cael ei haddysgu fel ail-iaith i'r disgyblion, a nod yr hyfforddiant oedd i wella safon iaith yr athrawon drwy sesiynau gloywi iaith fin nos, er mwyn codi eu hyder wrth ddefnyddio'r Gymraeg yn y dosbarth.

Yn ogystal â rhedeg cyrsiauCynllun Sabothol CenedlaetholIaith Gyrmraeg, mae'r Ganolfan yn gallu cynnig rhaglenni hyfforddiant iaith ar lefel genedlaethol sydd wedi eu teilwra yn arbennig at anghenion y cleientiaid, fel a wnaed ar gyfer NUT Cymru yn yr achos hyn. Am fwy o wybodaeth am wasanaethau hyfforddiant iaith y Ganolfan gan gynnwys rhaglenni DPP ar gyfer y sector addysg, cysylltwch â ni ar hyfforddiantiaith@canolfanpeniarth.org .

"

Ewch i'r Erthygl Newyddion Canolfan Peniarth

30 Medi 2014 11:53yb

Cwrs iaith, lefel sylfaen ar gyfer athrawon cynradd ail-iaith Abertawe, Castell Nedd a Phort Talbot

"

Ydych chi’n athro cynradd neu’n gwybod am athrawon cynradd yn ardaloedd Abertawe a Chastell Nedd, a chanddynt rywfaint o wybodaeth o’r iaith Gymraeg, ond a fyddai’n dymuno dysgu a gwella safon eu hiaith er mwyn gallu cyflwyno’r Gymraeg yn gywir ac yn hyderus yn y dosbarth fel ail iaith?

Os ydych chi, yna mae Canolfan Peniarth yn darparu cyfle arbennig i chi fynychu cwrs Lefel Sylfaen yn Abertawe a fydd yn rhedeg rhwng Ionawr ac Ebrill 2015.

Mae’r cwrs yn rhan o Gynllun Sabothol Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru. Bwriad y cwrs yw creu athrawon sy’n siarad a deall yr iaith, a datblygu hyder yr athrawon i ddefnyddio’r Gymraeg yn yr ysgol mewn ystod eang o gyd-destunau. Mae’n gwrs dwys a fydd yn cael ei ddysgu am gyfnod o 11 wythnos gyda chyfleoedd arsywli arfer da mewn amrywiaeth o ysgolion. Bydd athrawon sy’n cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus yn derbyn Diploma Lefel Sylfaen gan CBAC.

Mae’r cwrs yn rhad ac am ddim, gyda holl gostau’r hyfforddiant a chostau cyflenwi, teithio a llety, yn cael eu darparu gan Lywodraeth Cymru.

Am fwy o fanylion, gallwch naill ai gysylltu â Chanolfan Peniarth dros y ffon, 01267 676 772, neu drwy e-bost sabothol@canolfanpeniarth.org .

"

Ewch i'r Erthygl Newyddion Canolfan Peniarth

03 Medi 2014 03:03yp

Math y Mwydyn: Adnodd newydd i ddysgu plant i ffurfio llythrennau a geiriau

"

Mae'r Ganolfan wedi cyhoeddi pecyn newydd sbonsydd wedi eianelu at blant sydd yn dysgu sut i ffurfio llythrennau'r wyddor Gymraega rhifau. Mae'r pecyn yn cynnwys dau lyfr;Math y Mwydyn; Llythrennau o bob Math, a Math y Mwydyn; Rhifau o bob Math.

Mae'r llyfrau hefyd yn cynnwys canllawiau a lluniau ar sut i ddal a defnyddio pensil wrth ffurfio'r llythrennau a'r rhifau.

Yn ogystal a'r ddau lyfr, mae posteri a CD-Rom i gefnogi'r adnodd, ac mae modd prynu'r llyfrau, poster a'r CD-rom arwahan, neu fel pecyn cyflawn.

v

Mae modd archebu'r holl ddeunyddiau o'rsiop ar-lein. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth!

"

Ewch i'r Erthygl Newyddion Canolfan Peniarth

02 Medi 2014 12:25yp

Catalog newydd y Ganolfan!

"

Gyda thymor newydd ar droed, mae'r Ganolfan wedi cyhoeddi catalog newydd ar gyfer y flwyddyn 2014/15.

Mae'r catalog newydd yn cynnwys holl gynnyrch ac adnoddau y Ganolfan - gan gynnwys ein cynnyrch newydd, gwybodaeth am ein hadnoddau rhyngweithiol a digidol i gyd, yn osgystal â manylion a dyddiadaucyrsiau'r Cynllun Sabothol o fewn ein gwasanaethau hyfforddiant iaith mewn addysg.

Am y tro cyntaf hefyd,mae'r Ganolfan eleniwedi cynhyrchu calendr ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd. Bydd copiau o'n catalog a'r calendr yn cael eu dosbarthu i ysgolion ac athrawon drwy ein partneriaid yn ystod yr wythnosau nesaf. Yn y cyfamser, mae croeso ichi gysylltu â ni yn y swyddfa er mwyn derbyn copi, neu gallwch lawrlwytho copi digidol o'r wefan.

"

Ewch i'r Erthygl Newyddion Canolfan Peniarth

01 Medi 2014 04:47yp

Uchafbwyntiau'r Ganolfan yn yr Eisteddfod Genedlaethol

"

?

Ar ôl cyfnod hynod brysur dros y misoedd diwethafyn lansio cyfres lyfrau newydd i blant, ac yn mynychu cynadleddau i athrawon ar hyd a lled y wlad, daeth gweithgareddau haf y Ganolfan i ben yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli fis Awst gyda llu o weithgareddau. Roedd gan y Ganolfan ogof antur i blant ar y maes, lle cafwyd gweithgareddau amrywiol yn cynnwyssesiwn ddawnsiogyda Heini (S4C); sesiwn o ganu gyda Ffa-la-la, gweithdy rap mêts gyda Mr Phormula, gweithdy gemwaith, sesiwn Tric a Chlic, a sesiwn stori ar Chwedlau Cymru gyda Mererid Hopwood.

Yn ogsytal â'r gweithgareddau i blant, cafwyd cyfle i groesawu Nia Parry o raglen S4C, Cariad@Iaith i stondin y Ganolfan, lle bu'n sgwrsio gyda rhai o gyn-fynychwyr cyrsiau'r Cynllun Sabothol Cenedlaethol fel rhan o dderbyniad y Ganolfan ar y maes i ddathlu datblygiadau diweddar o fewn ein gwasanaethau hyfforddiant iaith. Yn ystod y sesiwn hwn, cafwyd cyfle i glywed am gynlluniau'r Ganolfan ar gyfer cyrsiau'r Cynllun Sabothol am y dair blynedd nesaf. Braf oedd croesawu Nia Parry i'r derbyniad, yn ogsytal â rhai o'n partneriaid yn yr Ysgolion Cynradd ac Uwchradd, yrAwdurdodau Addysg Lleol, Llywodraeth Cymru,a rhai o'r staff newydd fydd yn ymuno â'r Ganolfan ym mis Medi.

Cyhoeddwyd catalog newydd y Ganolfan ar gyfer 2014/15 yn ystod yr Eisteddfod yn ogystal, a bydd y catalog hwn yn cael ei ddosbarthu i athrawon ac ysgolion yn yr wythnosau nesaf drwy ein partneriaid. Mae modd ichi gysylltu â ni yn y swyddfa i dderbyn copi yn ogystal.

Yn y cyfamser, dyma glip fideo o uchafbwyntiau'r Ganolfan yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli fis Awst.

"

Ewch i'r Erthygl Newyddion Canolfan Peniarth

16 Mehefin 2014 05:05yp

Lansio cyfres newydd o lyfrau i gynorthwyo plant i feistroli llythrennedd yn y Gymraeg – Mêts Maesllan.

"

Bydd Canolfan Peniarth yn lansio cyfres newydd o lyfrau Cymraeg eu hiaith yr wythnos hon – Mêts Maesllan. Mae’r gyfres wedi eu datblygu yn benodol ar gyfer cynorthwyo plant yng Nghyfnod Allweddol 2 sydd ag anawsterau dysgu penodol i feistroli llythrennedd yn y Gymraeg.

Mae Mêts Maesllan yn dilyn hynt, helynt a diddordebau criw o ffrindiau 10 ac 11 oed sef Mim, Ben, Sam, Wil a Bob y ci, sy'n byw ym mhentref Maesllan. Mae'r gyfres yn cynnwys pecyn o 32 o lyfrau trawsgwricwlaidd sy'n cynnwys rhai ffuglen, ffeithiol ac ambell un ar ffurf mydr ac odl. Mae'r llyfrau a'r gweithgareddau wedi eu graddoli ar 4 lefel er mwyn datblygu sgiliau darllen a phob un yn adeiladu ar y lefel flaenorol.

Tîm o arbenigwyr profiadol iawn ym maes gloywi iaith a’r maes anghenion ychwanegol sydd wedi bod yn gyfrifol am awduro’r gyfres. Mae Bethan Clement a Marian Thomas wedi cyhoeddi nifer o lyfrau ac adnoddau o fewn y maes llythrennedd a gloywi iaith, tra fod Nanna Ryder, sy’n ddarlithydd o fewn Cyfadran Addysg Athrawon Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, yn arbenigwraig yn y maes Anghenion Ychwanegol ac eisoes wedi cyhoeddi llyfr yn y maes yn y flwyddyn ddiwethaf, Yr ABC i Anghenion Ychwanegol.

Dywedodd Nanna Ryder, “Mae’r gyfres yn canolbwyntio ar gamau seinegol a phatrymau iaith, ac mae’r llyfrau yn lyfrau byr rhwng 16 a 28 tudalen er mwyn denu diddordeb y plant hynny sydd fel arfer yn amharod i ddarllen. Yn ogystal â’r llyfrau, mae llawlyfr ar gyfer athrawon yn ogystal ag amryw o weithgareddau rhyngweithiol i gydfynd gyda phob llyfr, ac sy’n ffocysu ar wahanol agweddau ieithyddol, er enghraifft, patrymau sillafu, strwythur brawddegau, darllen a deall ac ati” meddai Nanna.

Hon fydd yr ail gyfres o lyfrau ar gyfer disgyblion cynradd y mae’r Ganolfan wedi ei chyhoeddi eleni, yn dilyn y gyfres boblogaidd Tybed Pam? a lansiwyd ym mis Chwefror, a dywedodd Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth, Mr Gwydion Wynne, “Rydym yn disgwyl y bydd y gyfres newydd hon yn gyfres boblogaidd iawn unwaith eto gyda nifer o ymholiadau ac archebion eisoes wedi’n cyrraedd. Roedd tipyn o waith paratoi a chynllunio gofalus i’w wneud ar gyfer y gyfres ac rydym yn falch iawn fod y gyfres bellach wedi’w hargraffu ac yn barod i’w chyhoeddi”.

Mae modd prynu’r gyfres o lyfrau fel pecyn cyflawn am £79.99 neu mae’r llyfrau ar gael yn unigol am £2.99. Gellir archebu drwysiop ar-lein y Ganolfan.

Bydd y lansiad yn cael ei gynnal yng Nghynhadledd Genedlaethol Anghenion Ychwanegol CBAC, yng Nghanolfan Medrus, Aberystwyth am 3yp ddydd Gwener 20 Mehefin. Am fwy o fanylion am y lansiad, gellir cysylltu yn uniongyrchol â swyddfa’r Ganolfan ar 01267 676 772.

"

Ewch i'r Erthygl Newyddion Canolfan Peniarth

09 Mai 2014 03:55yp

Y Ganolfan ar daith ar draws Cymru

"

Mae cyfnod prysur ar droed yng Nghanolfan Peniarth wrth i baratoadau ddechrau ar gyfer mynd ar daith o gwmpas Cymru i arddangos ein cynnyrch ac i lansio cyfres lyfrau newydd gyffrous, Mêts Maesllan.

Mae'r Ganolfan wedi datblygu'n sylweddol i sawl cyfeiriad yn ystody blynyddoedd diwethaf, a bydd yGanolfan ynteithio ar hyd a lled y wlad yn ystod yr wythnosau nesafer mwyn rhoi cyfle i athrawon a rhieni ddod i siarad â’r staff ac i glywed mwy am ein cynnyrch a’n gwasanaethau.

Sefydlwyd y Ganolfan nol yn 2008, yn wreiddiol fel canolfan gyhoeddi Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, yn creu a chyhoeddi adnoddau addysgol cyfrwng Cymraeg a dwyieithog. Erbyn heddiw fodd bynnag, mae portffolio’r Ganolfan wedi ehangu a datblygu i gynnwys gwasanaethau arbenigol sy’n ychwanegol i gyhoeddi llyfrau ac adnoddau blaengar. Bellach, mae gan y Ganolfan y capasiti i greu adnoddau digidol amrywiol sy’n cynnwys adnoddau rhyngweithiol, ffilm, gwefannau, elyfrau ac apiau technoleg symudol. Yn ogystal â’r gwasanaethau digidol, cynnigir gwasanaethau hyfforddiant iaith mewn addysg, gan gynnwys cyrsiau Cynllun Sabothol Cenedlaethol Llywodraeth Cymru.

Tra fod y Ganolfan eisoes wedi lansio un cyfres o lyfrau poblogaiddyn gynharach eleni, sef cyfres Tybed Pam? sy'n cynnwys6 llyfr stori ar y thema Addysg Grefyddol, byddcyfres lyfrau newydd yncael ei chyhoeddi ym mis Mehefin, sef Mêts Maesllan. Mae'r gyfres newydd hon yn cynnwys 32 o lyfrau darllen lliwgar Cymraeg sy'n gyfuniad o storiau a llyfrau ffeithiol yn dilyn bywyd a diddordebau criw bywiog o ffrindiau. Bydd gemau rhyngweithiol digidol a thaflenni gwaith yn cyd-fynd gyda phob llyfr yn ogystal â llawlyfr i athrawon. Fe welir manylion am lansiad y gyfres yn y tabl digwyddiadur isod.

Mae'r Ganolfan eisoes wedi dechrau cynllunio a pharatoi ar gyfer cyhoeddi mwy o lyfrau ar gyfer 2014/15yn ogystal, gyda thrafodaethau eisoes wedi dechrau rhwng y Ganolfan â rhai o awduron adnabyddus Cymrumegis Manon Steffan (Blasu, Fel Aderyn, Y Lolfa), Hywel Griffiths (Dirgelwch y Bont, Gwasg Gomer)a Gwenno Davies (Tudur Budr, Gwasg Gomer).

Bydd mwy o fanylion am y llyfrau a'r adnoddau hyn yn ymddangos arein gwefan yn ystod yr haf. Yn y cyfamser, os hoffech glywed mwy am gynnyrch a gwasnaethau’r Ganolfan, galwch i’n gweld yn un o’r sesiynau neu'rdigwyddiadau isod:

Digwyddiadur haf 2014

Dyddiad Gweithgaredd Digwyddiad Lleoliad

23 Mai 2014

Stondin arddangos

Cynhadledd Anelu at Ragoriaeth

Abertawe

26 - 31 Mai 2014

Stondin arddangos

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

Bala

4 & 5 Mehefin 2014

Stondin arddangos

Cynhadledd Cymraeg ail iaith Sir Gâr

Sancler

6 Mehefin

Stondin arddangos

Cynhadledd Cymraeg ail iaith CBAC

Aberystwyth

6 Mehefin

Gweithdy hyfforddiant iaith mewn addysg

Cynhadledd Cymraeg ail iaith CBAC

Aberystwyth

6 Mehefin

Gweithdy adnoddau addysg Cymraeg ail iaith

Cynhadledd Cymraeg ail iaith CBAC

Aberystwyth

20 Mehefin

Stondin arddangos

Cynhadledd Anghenion Dysgu Ychwanegol CBAC

Aberystwyth

20 Mehefin

Lansio cyfres lyfrau Mêts Maesllan

Cynhadledd Anghenion Dysgu Ychwanegol CBAC

Aberystwyth

30 Mehefin

Stondin arddangos

Cynhadledd Cymraeg iaith gyntaf CBAC

Llandrindod

7 & 8 Gorffennaf

Stondin arddangos

Seremoniau Graddio Myfyrwyr PC:YDDS

Caerfyrddin

2 - 9 Awst

Stondin arddangos

Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr

Llanelli

Am fwy o fanylion, cysylltwch âswyddfa'r Ganolfan ar 01267 676 772.

"

Ewch i'r Erthygl Newyddion Canolfan Peniarth

08 Mai 2014 04:00yp

Cyhoeddi adnodd Cymraeg ail iaith i gefnogi athrawon

"

Yr wythnos hon, cyhoeddwyd adnodd newydd gan y Ganolfan, a fydd yn cynnal a chefnogi athrawon wrth iddyn nhw gyflwyno'r Gymraeg ar draws y cwricwlwm mewn ysgolion lle'r addysgir y Gymraeg fel ail iaith.

Mae'r adnodd Cymraeg i bawb yn untrawsgwricwlaidd ac yn cynnwys deunyddiau ar gyfermeysydd Addysg bersonol, Addysg grefyddol, Daearyddiaeth, Celf, Cerddoriaeth, Cymraeg a Chymraeg ail iaith, Drama, Dylunio a thechnoleg, Gwyddoniaeth, Hanes, Mathemateg, Technoleg gwybodaeth a chyfathrebu.

Mae'r pecyn yn cynnwys;

  • 25 o gardiau trawsgwricwlwaidd A4 mewn lliw llawn;

  • taflen A3 sy'n cynnwys geirfa allweddol i athrawon;

  • cardiau ar fachyn sy'n cynnwys yr ymadroddion sy'n cael eu defnyddio amlaf yn y dosbarth a thudalennau gwag i athrawon gael ychwanegu eu hoff ymadroddion;

  • ffeiliau sain o'r eirfa a'r ymadroddion allweddol;

  • canllawiau a syniadau ar gyfer cyflwyno'r gweithgareddau;

Yn ogystal âchynnwysamryw o syniadau ac enghreifftiau o weithgareddau posibl i athrawon, mae Cymraeg i bawb yn cynnwys canllaw sy'n rhestriymadroddion defnyddiol ar gyfer y dosbarth wedi eu grwpio mewn adrannau hylaw fel cyfarchion, gorchmynion, gosod nodau a gwersi ac ati, ac annogir athrawon i wneud defnydd o'r ffeiliau sain sydd wedi eu creu ar gyfer yr eirfa a'r ymadroddion allweddol hefyd, gan fod ynganu a goslefu'n gywir yn hollbwysig wrth gyflwyno'r Gymraeg i ddysgwyr.

Mae Cymraeg i bawb ar gael i'w archebu'n uniongyrchol oddi ar ein siop ar-lein am £30, ac yn ychwanegol i'r pecyn cyflawn, mae modd prynu'r cardiau ar fachyn sy'n cynnwys yr ymadroddion defnyddiol,arwahan am £4.99.

"

Ewch i'r Erthygl Newyddion Canolfan Peniarth